Regulamin Świetlicy SzkolnejREGULAMIN ŚWIETLICY 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 W CHORZOWIE


§ 1 Postanowienia ogólne.

            Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje jej cele i zadania, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych przyjętych statucie oraz  w programach; wychowawczym i profilaktyki szkoły.
           
            W świetlicy szkolnej zadania realizowane są według rocznego planu pracy oraz autorskich programów i innowacji pedagogicznych.

§ 2 Cele i zadania świetlicy.

            Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz kształtowanie pozytywnych postaw i relacji społecznych.

            Do zadań świetlicy należy:
 • Zaspokojenie potrzeb środowiska  i szkoły w zakresie opieki i wychowania.
 • Troska o podniesienie jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej w świetlicy
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym
 • Troska o wychowanie patriotyczne młodego pokolenia
 • Propagowanie profilaktyki prozdrowotnej
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

§ 3 Założenia organizacyjne.

1.    Świetlica szkolna czynna jest w godz. 6.30-16.30
2.    Świetlica szkolna przeznaczona jest przede wszystkim ;
 • dla dzieci rodziców pracujących,
 • matek samotnie wychowujących dzieci,
 • dla uczniów,którzy nie uczęszczają na lekcje religii.

W razie nagłej potrzeby istnieje możliwość skorzystania ze świetlicy dzieci, które nie są zapisane , po uprzednim zgłoszeniu tego kierownikowi świetlicy.
3.    Obowiązkiem rodziców lub opiekunów prawnych jest zapisanie dziecka do świetlicy (należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY)
4.    Do odbioru dziecka uprawnieni są rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby
          zamieszczone w Karcie Zgłoszenia .
5.    Dziecko po przyjściu do świetlicy jest pod stałą opieką wychowawcy . Uczniowie samodzielnie przychodzą do świetlicy.
6.    Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych liczących do 25 uczniów zakwalifikowanych na skutek rekrutacji.
7.    Uczeń, który samodzielnie wychodzi ze świetlicy do domu, musi mieć pisemną zgodę rodziców, ( pisemne oświadczenie o odpowiedzialności za powrót dziecka do domu ). Nie wypuszcza się dzieci ze świetlicy na prośbę telefoniczną ani w przypadku informacji słownej samego dziecka lub innej osoby.
8.    Dziecko musi zostać odebrane ze świeticy przez rodziców/opiekunów lub osoby uprawnione do tego do godziny 16:30 . W razie nieodebrania ucznia w godzinach pracy świetlicy oraz braku kontaktu z rodzicami dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom MOPS ,policja.
9.    Czas pracy w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych określa dyrektor szkoły .

 § 4 Prawa wychowanka świetlicy:

Uczniowie korzystający z opieki świetlicy mają prawo do:
1.    Udziału w różnorodnych, kreatywnych  zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub do zajęć indywidualnych.
2.    Do korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy.
3.    Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań.
4.     Wpływu na planowanie i organizację pracy w świetlicy.
5.    Korzystania z organizowanych form dożywiania.

                                                   § 5 Obowiązki wychowanka świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
1.    Dostosowania się do planu pracy świetlicy,
2.    Nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
3.    Wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy oraz pozostałych pracowników,
4.    Natychmiastowego meldowania wszelkich wypadków i uszkodzeń sprzętów świetlicowych,
5.    Odrabiania zadanych lekcji pod opieką wychowawcy świetlicy w wyznaczonym na to czasie,
6.    Dbania o porządek i wystrój świetlicy,
7.    Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
8.    Poszanowania ciszy, spokoju oraz pracy innych,
9.    Szanowania własności szkoły i innych osób,
10.  Kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych,
11.  Przestrzegania regulaminu świetlicy.
                                                                    
§ 6 Nagrody i kary.

1.    Nagrody i wyróżnienia:
Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
 • Pochwała przekazana rodzicom.
 • Pochwała zapisana w zeszycie informacji.
 • Drobny upominek rzeczowy, itp.
 • Pochwała udzielona przez Dyrektora szkoły.

 2.    Kary:
 • Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
 • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).
 • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.

 § 12 Postanowienia końcowe.
Każdy rodzić pozostawiający dziecko pod opieką świetlicy szkolnej zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem świetlicy i stołówki szkolnej. Regulamin ten dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej, umieszczonej przy tylnym wejściu dla uczniów do szkoły. Zasady korzystania z pomieszczenia świetlicy oraz stołówki znajdują się wewnątrz świetlicy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz