Obiady


REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

przy Szkole Podstawowej nr 32 w Chorzowie

 1. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:
 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 32 oraz pracownicy tej szkoły.
 2. Ze stołówki korzystają uczniowie na wniosek rodziców wnoszący opłaty indywidualnie lub których dożywianie finansuje: OPS oraz Rada Rodziców.

 1. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:
1 Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego
obiadu w poniedziałki, wtorki, środy oraz jednodaniowego obiadu
w czwartki i piątki . 
           2.Cena jednego obiadu ustalana jest przez Organ Prowadzący:
               uczniowie - koszt wsadu do kotła - 4,00zł
 3. Pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.- 8,32 zł

 1. OPŁATY:
 1. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej na wniosek rodziców poprzez zgłoszenie tego faktu u kierownika świetlicy i uiszczeniu opłaty za obiady przelewem na konto szkoły.
 2. Ustaloną opłatę za dany miesiąc wnosi się z dołu do 15 dnia następnego miesiąca.
PRZYKŁAD:
ZA STYCZEŃ ZOSTANIE WYSTAWIONA FAKTURA
2 LUTEGO ,A PAŃSTWO UREGULUJĄ JĄ PRZELEWEM DO 15 LUTEGO.
Nieuiszczenie opłaty w terminie skutkuje naliczaniem odsetek
 1. Wysokość opłaty jest określana przez kierownika świetlicy i podawana do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej szkoły 

  4. Wysokość opłaty = koszt obiadu (4,00zł.) x ilość dni w miesiącu.

   5. Opłaty za posiłek należy dokonywać przelewem na podstawie otrzymanej
faktury na rachunek bankowy o numerze:

83 1050 1214 1000 0024 2729 7805

6.Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać skróconą nazwę szkoły,
imię i nazwisko dziecka oraz nazwę miesiąca , którego dotyczy wpłata .
Na końcu nr faktury .
SP 32/wpłata za obiady/miesiąc/imię i nazwisko ucznia np.
SP32 /wpłata za obiady/ styczeń/Jan Kowalski
Faktura nr FV 5/01/17
 

ZWROTY ZA OBIADY:

 1. 1.W przypadku nieobecności ucznia uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej, zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności pod warunkiem, że nieobecność zostanie zgłoszona osobiście lub telefoniczne na nr 784-921-909 (sms)
 2. Odpisu za niewykorzystane posiłki dokonuje się w danym miesiącu rozliczeniowym.
 3. Kwota do odliczenia lub zwrotu naliczana jest od następnego dnia po zgłoszeniu.
 4. Zgłoszenia nieobecności ucznia dokonuje rodzic lub opiekun prawny ,który obowiązany jest również określić czas trwania nieobecności dziecka. UWAGA!!!

 OD DNIA 1 KWIETNIA PROSZĘ ZA OBIADY WPŁACAĆ NA NOWY NR KONTA 
BANKOWEGO :
 ING Bank Śląski
  83 1050 1214 1000 0024 2729 7805
Koszt jednego obiadu dla uczniów wynosi 3,50 zł.

Szanowni Państwo w- w związku

 z następującą od stycznia 2017 roku 

centralizacją VAT-u następują zmiany 
 
płatności za obiady

Zarówno uczniowie jak i 

nauczyciele będą płacili za obiady z dołu. 


   
Przykład:

Za  styczeń zostanie wystawiona faktura

 2 lutego , a Państwo uregulujecie ją 
 
przelewem do 15 lutego .

Nr konta pozostaje bez zmian.                                      
      


Obiady w naszej szkole przygotowywane są zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Treść rozporządzenia znajdziecie Państwo TUTAJ.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz